Opublikowano 01/09/2016

Stabilne i optymistyczne wyniki za rok obrotowy 2016

+2% ORGANICZNEGO WZROSTU SPRZEDAŻY ( ZARAPORTOWANE: +1%)
+2% ORGANICZNEGO WZROSTU ZYSKU OPERACYJNEGO (PRO)1 (ZARAPORTOWANE: +2%)
ZNAKOMITY WZROST W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH: +31%
WSKAZANIA NA ROK OBROTOWY 2017:
WZROST ORGANICZNY W PRO RZĘDU OD +2% DO +4%

SPRZEDAŻ

Sprzedaż w roku obrotowym 2016 wyniosła 8 682 mln euro. Organiczny wzrost sprzedaży wyniósł +2%, co oznacza poprawę względem roku obrotowego 2015 po wyeliminowaniu czynników technicznych na rynku francuskim2. Zaraportowany wzrost sprzedaży wyniósł +1%.

O poprawie wyników zdecydowały głównie wyniki w Stanach Zjednoczonych oraz  Hiszpanii:

 • rynki obu Ameryk: przyspieszony wzrost o +4% w porównaniu ze wzrostem +2% w roku obrotowym 2015, głównie dzięki wynikom w Stanach Zjednoczonych  (+4% w roku obrotowym 2016 w porównaniu ze stabilnymi wynikami za rok obrotowy 2015),
 • Azja i reszta świata: +1% dzięki dwucyfrowemu wzrostowi w Indiach i Afryce/na Bliskim Wschodzie, choć trudności pojawiły się w Chinach (-9%), w Korei oraz w segmencie Travel Retail,
 • Europa: poprawa wyników (+1% w porównaniu ze stabilnym wynikiem w roku obrotowym 2015) dzięki wynikom odnotowanym na rynku hiszpańskim. Na większości rynków obserwujemy zachęcający wzrost, ale uwarunkowania techniczne(2) we Francji wywarły negatywny wpływ. Wzrost w regionie Europy skorygowany o czynniki techniczne we Francji wyniósł(2): +3%

Stabilne wyniki Top 14 marek w ramach Grupy i dobra dynamika sprzedaży segmentu priorytetowych win premium oraz kluczowych marek lokalnych:

 • dobre wyniki odnotowały: Jameson, Ballantine’s, Perrier-Jouët oraz indyjskie whisky,
 • trudności dotknęły Chivas oraz Absolut (widać jednak poprawę w zasadniczej tendencji rok do roku w Stanach Zjednoczonych),
 • priorytetowe wina premium odnotowały przyspieszony wzrost dzięki Campo Viejo.

Wzrost napędzany przez innowacje:

 • długotrwałe inwestycje w reklamę i promocję przynoszą pozytywne rezultaty w zakresie innowacyjności: +1% na tle całościowego wzrostu sprzedaży w Grupie, który wyniósł w roku obrotowym 2016 +2%, 
 • innowacyjność wspiera efekt premiumizacji,
 • udane wprowadzenie na rynek: Jameson Caskmates, The Glenlivet Founder’s Reserve oraz Chivas Extra

Sprzedaż w kwartale 4. wyniosła 1 869 mln euro, co oznacza, że wzrost organiczny wyniósł -1% (zaraportowany: -7%). Po skorygowaniu z uwagi na uwarunkowania techniczne we Francji(2) oraz rozłożenie wysyłek na etapy w Stanach Zjednoczonych sprzedaż wyniosła +2%, co jest wynikiem zgodnym z zasadniczymi trendami i wynikami całorocznymi.

1 PRO = Zysk operacyjny z działalności podstawowej

2 Wysyłki z lipca przesunięte na czerwiec 2015 r. przed połączeniem zaplecza back office w Ricard i Pernod, które nastąpiło 1 lipca 2015 r.

 

WYNIKI

Zysk operacyjny (PRO) za rok obrotowy 2016 wyniósł 2 277 mln euro, wzrost organiczny +2%, a zaraportowany +2%:

 • Mniejsza presja na marżę brutto w porównaniu z rokiem obrotowym 2015: -13 punktów bazowych w roku obrotowym 2016 w porównaniu z wynikiem -105 punktów bazowych za rok obrotowy 2015
 • Poprawa cen: +1% (bez zmian w roku obrotowym 2015)
 • Negatywny mix geograficzny (wzrost w Indiach vs spowolnienie w Chinach)
 • Rygorystyczne zarządzanie kosztami: +1% we wskazaniach kosztów wyrobów własnych przy porównywalnej ofercie produktowej
 • Reklama i promocja: +1%, co wskazuje na względną stabilność współczynnika wynoszącego 19% sprzedaży w celu wspierania kluczowych projektów innowacyjnych oraz rynków o znaczeniu kluczowym (zwłaszcza Stany Zjednoczone)
 • Bardzo rygorystyczne zarządzanie kosztami ogólnymi zarządu i sprzedaży, których wzrost odzwierciedla tendencje sprzedażowe

Marża operacyjna PRO poprawiła się o 7 punktów bazowych dzięki ścisłemu zarządzaniu zasobami oraz inicjatywom w zakresie efektywności operacyjnej.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych była na względnie stabilnym poziomie i wyniosła około 25%.

Udział Grupy w PRO netto wyniósł 1 381 mln euro, co oznacza zaraportowany wzrost +4% w porównaniu z rokiem obrotowym 2015 i jest rekordowo wysoki.

Udział Grupy w zysku netto wyniósł 1 235 mln euro, co oznacza zaraportowany wzrost +43% w porównaniu z rokiem obrotowym 2015 i również jest rekordowo wysoki.

 

WYNIK Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I ZADŁUŻENIE

Odnotowaliśmy dobre wyniki w zakresie generowania przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1 200 mln euro, czyli o 4% więcej niż w roku obrotowym 2015.

Dług netto obniżył się o 305 mln euro do 8 716 mln euro, głównie za sprawą znakomitego wyniku z przepływów pieniężnych w kwocie 1 061mln euro.

Średni koszt zadłużenie spadł do 4,1% w porównaniu z 4,4% w roku obrotowym 2015. Spodziewany koszt w roku obrotowym 2017 wyniesie około 3,8%.

Dług netto / wskaźnik EBITDA wyniósł średnio 3,41 na dzień 30/06/16, czyli mniej niż na dzień 30/06/2015, kiedy to wynosił <3.5. Odnotowaliśmy również istotną poprawę organiczną, wynoszącą 0,3, której efekt jednak był osłabiony przez niekorzystny kurs wymiany walut na rynkach wschodzących.

Refinansowanie odbyło się na świetnych warunkach. Agencja Moody’s podwyższyła rating Pernod Ricard do Baa2/P2 w maju 2016 r.

 

PROPONOWANA DYWIDENDA

Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zaproponujemy ustalenie dywidendy w kwocie 1,88 euro, czyli o 4% więcej niż w roku obrotowym 2015, co stanowi wskaźnik wypłaty dywidendy w wysokości 36%, zgodnie z naszą zwyczajową polityką wypłat pieniężnych w kwocie około jednej trzeciej zysku netto Grupy z powtarzających się operacji.

1 Średni kurs EUR/USD wynosił 1,11 w roku obrotowym 2016, zaś w 2015: 1,20.

 

INICJATYWY NA RZECZ REALIZACJI STRATEGII ŚREDNIOTERMINOWEJ

Aby zrealizować średnioterminowy plan strategiczny, podjęliśmy istotne inicjatywy zgodnie z założeniami określonymi w czerwcu 2015 r. podczas Dnia Rynku Kapitałowego. Pracowaliśmy też dalej nad poprawą wyników, na co składały się następujące czynności:

 • Zwiększenie intensywności naszych działań w Stanach Zjednoczonych oraz przedsięwzięć w zakresie innowacyjności
 • Zmiany organizacyjne na rzecz poprawy wyników
 • Uproszczenie działań w regionie obu Ameryk 
 • Ustanowienie dwóch podmiotów zarządzających w Meksyku i w Brazylii
 • Powołanie do istnienia jednostki Global Travel Retail, która raportuje bezpośrednio do centrali
 • Zakończenie procesu przekształcania Pernod Ricard w USA
 • Modyfikacja organizacji w Chinach, aby lepiej dostosować się do nowego otoczenia rynkowego
 • Zmiany organizacyjne w Korei
 • Wdrożenie planu efektywności operacyjnej:
 • Plan obejmuje łańcuch dostaw, produkcję, zakupy oraz reklamę i promocję
 • Pomoże poprawić naszą średnioterminową marżę PRO. W okresie od roku obrotowego 2016 do roku 2020, oczekiwane są łączne oszczędności brutto w rachunku zysków i strat w wysokości 200 mln euro (głównie w obszarze reklamy i promocji oraz marży brutto, zaś w mniejszym stopniu w zakresie struktury kosztów), z czego około połowa zostanie ponownie zainwestowana w reklamę i promocję.
 • W okresie od roku obrotowego 2016 do roku 2020 spodziewane są również łączne oszczędności w przepływach gotówkowych w wysokości 200 mln euro.
 • Aktywne zarządzanie portfelem i alokacją zasobów
 • Strategiczne fuzje i przejęcia oraz zbywanie aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością (np. Paddy), a także nacisk na nabycie szybko rozwijających się spółek w segmentach premium+  (Monkey 47.)

Pernod Ricard jest przekonane co do swoich możliwości realizacji celów średnioterminowych:

 • Tempo wzrostu przychodów od 4 do 5 %
 • Poprawa marży operacyjnej.

Alexandre Ricard, Prezes i Dyrektor Zarządzający, skomentował niniejszą informację prasową w następujący sposób: „Rok obrotowy 2016 przyniósł dobre i zachęcające do dalszych działań wyniki. Osiągnęliśmy zysk z regularnej działalności operacyjnej zgodny z naszymi założeniami, jednocześnie nie przerywając inwestycji i procesu wdrożenia istotnych inicjatyw, dzięki którym możemy realizować nasze strategie i cele średnioterminowe. Mimo zróżnicowanego otoczenia biznesowego w całym roku obrotowym 2017 spodziewamy się poprawy naszych wyników biznesowych rok do roku w porównaniu z rokiem obrotowym 2016. Będziemy wspierać rynki, marki i innowacyjne rozwiązania o priorytetowym znaczeniu oraz skupiać nasze wysiłki na doskonałości operacyjnej. Dlatego zakładamy, że w roku obrotowym 2017 uzyskamy organiczny wzrost zysku z regularnej działalności operacyjnej rzędu od +2% do +4%”.

Eric Benoist, prezes Wyborowa Pernod Ricard, tak odnosi się do ogłoszonych wyników: „Sytuacja na rynku europejskim poprawia się. Jesteśmy zadowoleni z tego co udało się osiągnąć w Polsce. Rynek wódki czystej wyraźnie się ustabilizował, co w połączeniu z odświeżonym wizerunkiem naszej flagowej marki jaką jest Wyborowa zaowocowało istotnym, dwucyfrowym wzrostem sprzedaży. Udaje nam się również wykorzystać niezmiennie rosnący rynek whisky i tam umacniać swoją pozycję o czym świądczą wyniki sprzedaży takich produktów jak Ballantine’s Finest czy Chivas Regal 12YO”.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dot. wzrostu zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do wzrostu organicznego. Dane mogły zostać zaokrąglone.

Szczegółowa prezentacja dot. całorocznej sprzedaży i wyników finansowych za rok 2016 jest dostępna do pobrania na naszej stronie internetowej pod adresem www.pernod-ricard.com

Badanie sprawdzania finansowego zostało przeprowadzone na pełnej wersji sprawozdania. Raport biegłych rewidentów zostanie opublikowany po zatwierdzeniu sprawozdania z działalności zarządu.

Definicje i uzgodnienia wskaźników nieuwzględnionych w MSSF ze wskaźnikami uwzględnionymi w MSSF

Dla celów planowania działalności spółki i sprawozdawczości, proces zarządzania Pernod Ricard jest oparty na wymienionych poniżej wskaźnikach, które nie zostały uwzględnione w MSSF. Zarząd Grupy wychodzi z założenia, że ww. wskaźniki dostarczają osobom zapoznającym się ze sprawozdaniem finansowym ważnych informacji dodatkowych, które ułatwiają zrozumienie wyników Grupy. Ww. wskaźniki powinny być zatem traktowane jako informacja dodatkowa do porównywalnych wskaźników uwzględnionych w MSSF i tendencji wyszczególnionych w sprawozdaniu.

Wzrost organiczny

Wzrost organiczny jest obliczany po wyłączeniu wpływu wahań kursów walutowych oraz transakcji nabycia i zbycia.

Wpływ wahań kursów walutowych jest obliczany poprzez przeliczanie wyników finansowych z bieżącego roku po kursie z zeszłego roku.

Jeżeli chodzi o transakcje nabycia w bieżącym roku, wyniki osiągnięte po przeprowadzeniu transakcji nabycia zostały wyłączone z obliczeń wzrostu organicznego. W przypadku transakcji nabycia z zeszłego roku, wyniki osiągnięte po ich przeprowadzeniu zostały uwzględnione w wynikach z zeszłego roku, ale w obliczeniach wzrostu organicznego zostały uwzględnione po kursie obowiązującym w rocznicę daty przeprowadzenia transakcji nabycia w bieżącym roku.

W przypadku, gdy dana transakcja, marka, prawa do dystrybucji marki lub umowy agencyjnej zostały zbyte lub wypowiedziane w zeszłym roku, Grupa wyłącza z obliczeń wzrostu organicznego wyniki osiągnięte w rezultacie przeprowadzenia takich transakcji z wyników z zeszłego roku. W przypadku zbycia lub wypowiedzenia w bieżącym roku Grupa wyłącza wyniki osiągnięte w rezultacie przeprowadzenia takich transakcji z wyników z zeszłego roku od daty zbycia lub wypowiedzenia.

Ww. wskaźnik umożliwia analizę wyników spółki, które są wspólne dla bieżącego i zeszłego roku oraz odzwierciedla czynniki, na które mogą bezpośrednio wpływać lokalni kierownicy.

Wolne przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne obejmują przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej z wyłączeniem składek na plan emerytalny Allied Domecq, łącznie z zyskami ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po odjęciu wydatków kapitałowych.

Wskaźniki „powtarzające się”

Poniższe 3 wskaźniki są kluczowe dla mierzenia powtarzalnych wyników spółki, z wyłączeniem pozycji, które ze względu na swój przypadkowy charakter nie mogą być uznane za czynniki mające stały wpływ na wyniki Grupy:

 • Regularne przepływy pieniężne

Regularne przepływy pieniężne są obliczane poprzez przekształcenie przepływów pieniężnych z jednorazowych pozycji.

 • Zysk z regularnej działalności operacyjnej

Zysk z regularnej działalności operacyjnej to zysk z działalności operacyjnej z wyłączeniem jednorazowych przychodów i wydatków z działalności operacyjnej

 • Udział Grupy w zysku netto z regularnej działalności operacyjnej

Udział Grupy w zysku netto z regularnej działalności operacyjnej to udział Grupy w zysku netto z wyłączeniem innych, niebieżących przychodów i wydatków z działalności operacyjnej, jednorazowych pozycji finansowych i podatku dochodowego od osób prawnych za pozycje jednorazowe.

Zadłużenie netto

W rozumieniu przyjętym przez Grupę zadłużenie netto to całkowite zadłużenie brutto (wyrażone po kursie zamknięcia), z uwzględnieniem wartości godziwej i instrumentów pochodnych zabezpieczających na aktywach netto w obcej walucie(zabezpieczenie inwestycji netto i podobnych), pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

EBITDA

EBITDA to „zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji”. Zysk EBITDA oblicza się na podstawie zysku Grupy ze regularnej działalności operacyjnej z wyłączeniem amortyzacji aktywów trwałych z działalności operacyjnej.

 

Informacje o Grupie Pernod Ricard

Grupa Pernod Ricard zajmuje drugie miejsce na świecie w branży win i wyrobów spirytusowych. W roku obrotowym 2016 Grupa wygenerowała skonsolidowaną sprzedaż w wysokości 8 682 mln euro, a jej historia sięga 1975 r., kiedy to doszło do fuzji dwóch podmiotów: Ricard i Pernod. Od tamtego czasu Grupa nieustannie się rozwija, bazując zarówno na wzroście organicznym, jak i przejęciach. Najważniejsze przejęte spółki do tej pory to: Seagram (w 2001 r.), Allied Domecq (w 2005 r.) i Vin&Sprit (w 2008 r). Pernod Ricard może poszczycić się jednym z najznakomitszych portfeli marek w swoim sektorze, a należą do nich m. in. wódka Absolut Vodka, pastis Ricard, Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute i whisky The Glenlivet Scotch oraz Jameson Irish, koniak Martell, rum Havana Club, dżin Beefeater, likiery Kahlúa i Malibu, szampany Mumm i Perrier- Jouët, a także wina Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo, Graffigna i Kenwood. Pernod Ricard zatrudnia około 18 tysięcy pracowników i jest organizacją zdecentralizowaną, działającą poprzez sześć „spółek markowych” (ang. Brand Companies) i 85 „spółek rynkowych” (ang. Market Companies) funkcjonujących na każdym kluczowym dla Grupy rynku. Pernod Ricard silnie angażuje się na rzecz zrównoważonego rozwoju biznesu oraz zachęca klientów do odpowiedzialnej konsumpcji. Strategie i aspiracje Pernod Ricard opierają się na trzech kluczowych wartościach, które są mottem dla rozwoju Grupy, a są to: duch przedsiębiorczości, wzajemne zaufanie oraz silne poczucie odpowiedzialności etycznej.

Spółka Pernod Ricard notowana jest na giełdzie Euronext (Pasek informacyjny: RI; kod ISIN: FR0000120693) oraz należy do indeksu CAC 40.

Wyborowa Pernod Ricard to część globalnego holdingu Pernod Ricard, obecnego na ponad 80 rynkach świata. W Polsce Grupa Pernod Ricard jest obecna od połowy lat 90-tych, początkowo jako dystrybutor marek międzynarodowych. W 2001 roku holding podjął strategiczną decyzję o nabyciu Polmosu Poznań, a wraz z nim marki Wódka Wyborowa. 2008 roku podczas integracji z V&S Grupa Pernod Ricard stała się właścicielem kolejnych lokalnych marek wódki, takich jak Wódka Luksusowa, Pan Tadeusz, Siwucha i Polska. Na polskim rynku firma koncentruje się na dynamicznym rozwoju międzynarodowych marek w segmencie premium oraz na wzmacnianiu portfela wódek lokalnych. 

Share this