Iard przeciwdziała zjawisku picia alkoholu przez nieletnich

Wybór języka
Article 04/02/2020

Pernod Ricard zaangażował się w działania, które zintensyfikują wysiłki firmy na rzecz wyeliminowania konsumpcji alkoholu przez nieletnich na całym świecie.

Ogłoszenie zostało dokonane we współpracy z Międzynarodowym Sojuszem na rzecz Odpowiedzialnego Picia alkoholu (IARD).

IARD jest organizacją non-profit, której celem jest ograniczenie szkodliwego picia alkoholu i promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego spożywania alkoholu. Jest ona wspierana przez firmy członkowskie z regulowanej branży alkoholowej i współpracuje z sektorem publicznym, społeczeństwem obywatelskim i innymi podmiotami prywatnymi.

IARD ogłosił pięć nowych działań mających na celu ograniczenia spożycia alkoholu przez nieletnich:

1. Wprowadzenie wyraźnego symbolu ograniczenia wiekowego lub jego odpowiednika (opisu słownego) na wszystkich produktach alkoholowych- włącznie z ich wersjami bezalkoholowymi. Wprowadzania tych zasad w życie natychmiast, tam gdzie jest to prawnie dozwolone, z zachowaniem zgodności na wszystkich rynkach do 2024 roku.
2. Kontynuacja praktyki nieadresowania bezalkoholowych wersji produktów marek alkoholowych do nieletnich.
3. Zobowiązanie do wdrożenia rygorystycznych zabezpieczeń internetowych na wszystkich platformach cyfrowych i osiągnięcia 95% zgodności do 2024 r., aby zapobiec interakcjom nieletnich z markami alkoholi w Internecie.
4. Będziemy współpracować z detalistami, hurtownikami i dystrybutorami na szczeblu lokalnym w celu określenia najlepszych praktyk związanych z weryfikacją wieku, które można skutecznie wdrożyć.
5. Dostrzegając rosnącą rolę handlu detalicznego online, usług pocztowych, detalistów internetowych i firm dostawczych będziemy współpracować z nimi w celu opracowania globalnych standardów sprzedaży i dostaw alkoholu zamawianego online (tam gdzie taka sprzedaż jest legalna).

Powyższe zobowiązania zostały sformułowane na spotkaniu prezesów firm członkowskich IARD w listopadzie 2019 roku. Posiedzenie zostało zwołane w następstwie ogłoszenia deklaracji politycznej ONZ w sprawie chorób niezakaźnych z 2018 r., w której wezwano sektor alkoholowy do podjęcia kroków w celu dalszego ograniczenia nieodpowiedzialnego spożycia alkoholu.

"Chociaż w wielu krajach spożycie alkoholu przez nieletnich spada, trend ten nie jest ani powszechny, ani trwały, a walka z konsumpcją alkoholu przez nieletnich wymaga nieustannego wysiłku" - powiedział CEO Pernod Ricard, Alexandre Ricard.

Musimy zintensyfikować podejmowane działania i połączyć siły, aby wyeliminować zjawisko spożywania alkoholu przez nieletnich.