Wyniki i sprzedaż za rok obrotowy 2017-2018

Article 29/08/2018

BARDZO DOBRY ROK OBROTOWY 2018:
+6,0% ORGANICZNY WZROST SPRZEDAŻY NETTO (-0,3% ZARAPORTOWANE) +6,3% ORGANICZNY WZROST ZYSKU OPERACYJNEGO W PRO1 (-1,5% ZARAPORTOWANE)

WYTYCZNE NA ROK OBROTOWY 2019:
ORGANICZNY WZROST ZYSKU OPERACYJNEGO W PRO1 MIĘDZY +5% a +7%

SPRZEDAŻ
Wartość sprzedaży netto w roku obrotowym 2018 wyniosła 8.987mln euro. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii nastąpiło przyspieszenie wzrostu organicznego sprzedaży do poziomu +6,0% vs. +3,6% w roku obrotowym 2017. Sprzedaż zaraportowana spadła o 0,3%.
Sprzedaż była bardzo wysoka, a jej dynamika miała solidne podstawy na szerokim spektrum rynków....

 • Ameryki: kontynuacja dynamiki +6%, rynek USA rósł na podobnym poziomie jak cały rynek, natomiast przyspieszenie odnotowano w Meksyku i Brazylii
 • Azja i reszta świata: +9%, dzięki przywróceniu wysokiej dynamiki wzrostu w Chinach i Indiach
 • Europa: umiarkowany wzrost na poziomie +2% przy dobrej dynamice w Europie Wschodniej, Niemczech i Wielkiej Brytanii, jednocześnie z pewnymi trudnościami we Francji i Hiszpanii
 • Travel Retail z dobra dynamiką wzrostu we wszystkich regionach częściowo dzięki nowej organizacji pozwalającej zwiększać wartość udziału w rynku

oraz marek…

 • Wzrost Strategicznych Marek Międzynarodowych przyspieszył do +7% vs. +4% w roku obrotowym 2017: 11 z 13 marek rośnie, 6 marek poprawiło swoje wyniki vs. rok obrotowy 2017
 • Bardzo dobre wyniki marek Martell (+14%) i Jameson (+14%)
 • poprawa trendu dla całego portfolio Scotch (+3% vs. stabilna sytuacja w roku obrotowym 2017) i powrót do wzrostu Chivas (+5%)
 • Absolut +2% dzięki wzrostom poza USA (+6%), sprzedaż marki Absolut w USA nadal spada
 • istotna poprawa pozycji whisky Seagram’s Indian +13% vs. +3% w roku obrotowym 2017
 • Innowacje znacząco wpłynęły na wzrost obrotu netto.

Wartość sprzedaży netto w IV kw. wyniosła 1 927 mln euro, +5% wzrost organiczny (-2% zaraportowane), co jest spójne z podstawowymi trendami występującymi w pierwszych 9 miesiącach roku.

WYNIKI
ZYSK OPERACYJNY (PRO)1 ZA ROK OBROTOWY 2018 wyniósł 2 358 mln euro, przy wzroście w ujęciu organicznym na poziomie +6,3% oraz -1,5% ujętym w sprawozdaniu. Marża operacyjna w ujęciu organicznym wyniosła +14 punktów bazowych, ale marża zaraportowana spadła o -34 punkty bazowe ze względu na niekorzystne różnice kursowe (-180 mln euro).

Organiczny zrost zysku operacyjnego (PRO)1 był zgodny ze zweryfikowanym planem rocznym i wynosił ok. +6%. Wynik osiągnięto dzięki:

 • Marża brutto +6%, poprawa o +15 punktów procentowych w ujęciu organicznym vs. rok obrotowy 2017 ze względu na:
  • Poprawę cen
  • Oszczędności wynikające z działań operacyjnych, ograniczających skutki wzrostu kosztu surowców (w szczególności kosztów agawy i podatku GST w Indiach)
  • silny wzrost marek Martell i Jameson przy jednocześnie negatywnym miksie wynikającym ze wzrostu Seagram’s Indian Whiskies i spadku marki Ricard
 • Koszty reklamy i promocji (A&P): +7% jako inwestycja w przyszły wzrost, wciąż stabilny udział ok. 19% w wartości sprzedaży netto
 • Ścisłe zarządzanie kosztami strukturalnymi: +5% (+4% z wyłączeniem pozostałych przychodów i kosztów) , ukierunkowane inwestycje na rynkach wschodzących i w obszarach szybkiego wzrostu.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w roku obrotowym 2018 z działalności podstawowej wyniosła ok. 25%, podobnie jak w roku obrotowym 2017. Przewidywana stawka podatku na rok obrotowy 2019 wynosi ok. 26%.

Udział grupy w zysku operacyjnym netto (PRO)1 wyniósł 1 511 mln euro, +2% ujęte w sprawozdaniu vs. rok obrotowy 2017.

Udział grupy w zysku netto wyniósł 1 577 mln euro, +13% ujęte w sprawozdaniu w vs. rok obrotowy 2017, głównie dzięki ograniczeniu wydatków finansowych.

PRZEPŁYW WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ZADŁUŻENIE

Odnotowano wysoki poziom wolnych środków pieniężnych, który wzrósł do 1 433 mln euro, +10% vs. rok obrotowy 2017, skutkiem czego nastąpiło zmniejszenie zadłużenia netto o 889 mln euro do 6 962 mln euro.

Średni koszt zadłużenia spadł do 3,5% vs. 3,8% w roku obrotowym 2017. Przewidywany koszt zadłużenia na rok obrotowy 2019 wynosi ok. 3,9%.

Wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA według średnich stawek wyniósł 2,62 na dzień 30/06/18, odnotowując znaczący spadek z poziomu 3,0 na dzień 30/06/17.

PROPONOWANY POZIOM DYWIDENDY

Na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 listopada 2018 r. zostanie zaproponowana dywidenda na poziomie 2,36 €, wyższa o +17% vs. rok obrotowy 2017 r., dzięki czemu wskaźnik wypłaty dywidendy wzrośnie do 41% zgodnie z polityką stopniowego zwiększania dystrybucji zysku Grupy z poziomu około jednej trzeciej zysku operacyjnego netto Grupy z bieżącej działalności operacyjnej do ok. 50% w roku obrotowym 2020.

Alexandre Ricard, Prezes i Dyrektor Generalny podsumował: „Rok fiskalny 2018 zakończyliśmy z bardzo dobrymi wynikami. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, wypracowaliśmy znaczące efekty zarówno w zakresie sprzedaży, ale także związane z inwestycjami. Podnieśliśmy dynamikę wzrostu sprzedaży netto i zdywersyfikowaliśmy jej strukturę, zwiększając przy tym poziom marży.

W roku obrotowym 2019, działając w otoczeniu geopolitycznym i monetarnym wciąż obarczonym niepewnością, będziemy konsekwentne kontynuować wdrażanie naszej strategii. Nasze plany na ten okres obejmują organiczny wzrost zysku z bieżącej działalności operacyjnej na poziomie między +5% a +7%.”

1 PRO: Zysk z bieżącej działalności operacyjnej
2 Średni kurs wymiany EUR/USD na poziomie 1,19 w roku obrotowym 2018 w porównaniu do 1,09 w roku 2017.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dot. wzrostu zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do wzrostu organicznego. Dane mogły zostać zaokrąglone.

Szczegółowa prezentacja dot. całorocznej sprzedaży i wyników finansowych za rok 2018 jest dostępna do pobrania na naszej stronie internetowej pod adresem www.pernod-ricard.com

Badanie sprawdzania finansowego zostało przeprowadzone na pełnej wersji sprawozdania. Raport biegłych rewidentów zostanie opublikowany po zatwierdzeniu sprawozdania z działalności zarządu.

Definicje i uzgodnienia wskaźników nieuwzględnionych w MSSF ze wskaźnikami uwzględnionymi w MSSF

Dla celów planowania działalności spółki i sprawozdawczości, proces zarządzania Pernod Ricard jest oparty na wymienionych poniżej wskaźnikach, które nie zostały uwzględnione w MSSF. Zarząd Grupy wychodzi z założenia, że ww. wskaźniki dostarczają osobom zapoznającym się ze sprawozdaniem finansowym ważne informacje dodatkowe, które ułatwiają zrozumienie wyników Grupy. Ww. wskaźniki powinny być zatem traktowane jako informacja dodatkowa do porównywalnych wskaźników uwzględnionych w MSSF i tendencji wyszczególnionych w sprawozdaniu.

Wzrost organiczny

Wzrost organiczny jest obliczany po wyłączeniu wpływu wahań kursów walutowych oraz transakcji nabycia i zbycia.
Wpływ wahań kursów walutowych jest obliczany poprzez przeliczanie wyników finansowych z bieżącego roku po kursie z zeszłego roku.
Jeżeli chodzi o transakcje nabycia w bieżącym roku, wyniki osiągnięte po przeprowadzeniu transakcji nabycia zostały wyłączone z obliczeń wzrostu organicznego. W przypadku transakcji nabycia z zeszłego roku, wyniki osiągnięte po ich przeprowadzeniu zostały uwzględnione w wynikach z zeszłego roku, ale w obliczeniach wzrostu organicznego zostały uwzględnione po kursie obowiązującym w rocznicę daty przeprowadzenia transakcji nabycia w bieżącym roku.
Jeżeli dana działalność biznesowa, marka, prawa do dystrybucji marki lub umowy agencyjnej zostały zbyte lub zakończone w zeszłym roku, Grupa wyłącza z obliczeń wzrostu organicznego wyniki osiągnięte w rezultacie przeprowadzenia takich transakcji z wyników z zeszłego roku. W przypadku zbycia lub wypowiedzenia w bieżącym roku Grupa wyłącza wyniki osiągnięte w rezultacie przeprowadzenia takich transakcji z wyników z zeszłego roku od daty zbycia lub wypowiedzenia.
Ww. wskaźnik umożliwia analizę wyników spółki, które są wspólne dla bieżącego i zeszłego roku oraz odzwierciedla czynniki, na które mogą bezpośrednio wpływać lokalni kierownicy.

Wolne przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne obejmują przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej z wyłączeniem składek na program emerytalny Allied Domecq, łącznie z zyskami ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po odjęciu wydatków kapitałowych.

Wskaźniki „powtarzające się”

Poniższe 3 wskaźniki są kluczowe dla mierzenia powtarzalnych wyników spółki, z wyłączeniem pozycji, które ze względu na swój przypadkowy charakter nie mogą być uznane za czynniki mające stały wpływ na wyniki Grupy:
- Regularne przepływy pieniężne
Regularne przepływy pieniężne są obliczane poprzez przekształcenie przepływów pieniężnych z jednorazowych pozycji.
- Zysk z bieżącej działalności operacyjnej
Zysk z bieżącej działalności operacyjnej to zysk z działalności operacyjnej z wyłączeniem jednorazowych przychodów i kosztów tejże działalności
- Udział Grupy w zysku netto z bieżącej działalności operacyjnej
Udział Grupy w zysku netto z bieżącej działalności operacyjnej to udział Grupy w zysku netto z wyłączeniem innych, niebieżących przychodów i wydatków z działalności operacyjnej, jednorazowych pozycji finansowych i podatku dochodowego od osób prawnych za pozycje jednorazowe.

Zadłużenie netto

W rozumieniu przyjętym przez Grupę zadłużenie netto to całkowite zadłużenie brutto (wyrażone po kursie zamknięcia), z uwzględnieniem wartości godziwej i instrumentów pochodnych zabezpieczających na aktywach netto w obcej walucie (zabezpieczenie inwestycji netto i podobnych), pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

EBITDA

EBITDA to „zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji”. Zysk EBITDA oblicza się na podstawie zysku Grupy z bieżącej działalności operacyjnej z wyłączeniem amortyzacji aktywów trwałych z działalności operacyjnej.

O Grupie Pernod Ricard
Grupa Pernod Ricard zajmuje drugie miejsce na świecie w branży win i wyrobów spirytusowych, osiągając skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 8,987 mln euro w roku obrotowym 2018. Grupa powstała w 1975 roku w wyniku fuzji dwóch podmiotów: Ricard i Pernod. Od tamtego czasu Grupa nieustannie się rozwija, bazując zarówno na wzroście organicznym, jak i przejęciach: Seagram (2001), Allied Domecq (2005) i Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard może poszczycić się jednym z najznakomitszych portfeli marek w swoim sektorze: Absolut Vodka, pastis Ricard, Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute i whisky The Glenlivet Scotch oraz Jameson Irish, koniak Martell, rum Havana Club, dżin Beefeater, likiery Kahlúa i Malibu, szampany Mumm i Perrier- Jouët, a także wina Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo, Graffigna i Kenwood. Pernod Ricard zatrudnia około 18,900 tysięcy pracowników i jest organizacją zdecentralizowaną, działającą poprzez 6 spółek marketingowych (ang. Brand Companies) i 86 spółek dystrybucyjnych (ang. Market Companies) funkcjonujących na każdym kluczowym dla Grupy rynku. Pernod Ricard silnie angażuje się na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wspiera odpowiedzialną konsumpcje. Strategie i aspiracje Pernod Ricard opierają się na trzech kluczowych wartościach, które są mottem dla rozwoju Grupy, a są to: duch przedsiębiorczości, wzajemne zaufanie oraz silne poczucie zasad etycznych. Spółka Pernod Ricard notowana jest na giełdzie Euronext (Pasek informacyjny: RI; kod ISIN: FR0000120693) oraz należy do indeksu CAC 40.

 

Contacts Pernod Ricard Group:
Julia Massies / VP, Financial Communication & Investor Relations +33 (0)1 41 00 41 07
Adam Ramjean / Investor Relations Manager +33 (0)1 41 00 41 59
Fabrien Darrigues / External Communications Director +33 (0)1 41 00 44 86
Alison Donohoe / Press Relations Manager +33 (0)1 41 00 44 63
Emmanuel Vouin / Press Relations Manager +33 (0)1 41 00 44 04