Published On 20/11/2019

Pravila i uslovi Instagram nagradnog konkursa pod nazivom „ Unleash Your Gold “

Pravila i uslovi Instagram nagradnog konkursa pod nazivom „ Unleash Your Gold “

 

Važeće od 20. novembra, 2019. godine

Pernod Ricard Srbija d.o.o.

Bulevar oslobođenja 211.

Beograd

Chivas XV

 

1. Opšte odredbe

1.1. Organizator i realizator konkursa:

Ova pravila sadrže uslove za učešće u kreativnom nagradnom konkursu pod nazivom „ Unleash Your Gold” (u daljem tekstu:  „Konkurs”) koji se organizuje putem Instagram stranice Unleash Your Gold, @unleashyourgold_rs Učešće u Konkursu, odnosno prijavljivanje znači automatsko prihvatanje ovih zvaničnih pravila i uslova (u daljem tekstu: „Pravila konkursa”). Lica koja učestvuju u Konkursu su u daljem tekstu: „Učesnik (Učesnici)”. Zvanični Organizator Konkursa je Pernod Ricard Srbija d.o.o. (Bulevar oslobođenja 211, Beograd, u daljem tekstu: „Organizator”).

1.2. Uslovi učešća u Konkursu:

Učesnik može biti samo fizičko lice koje je napunilo 18 godina i koje je državljanin Republike Srbije. Podacima Učesnika Organizator upravlja shodno pravilima o zaštiti podataka koja su opisana u poglavlju “Upravljanje i zaštita ličnih podataka - Informacija o zaštiti podataka”. Da bi postao Učesnik u Konkursu, pratilac na Instagramu treba da odgovori na zadatke koje postavlja Unleash Your Gold stranica (@unleashyourgold_rs).  

2. Tok Konkursa

2.1. Suština Konkursa:

Period trajanja konkursa je od 20.11.2019. do 06.12.2019. Sve prijave ostavljene od strane Učesnika tokom ovog perioda ulaze u konkurs za osvajanje nagrada, u slučaju da ispunjavaju uslove konkursa.

Kriterijum za odabir pobednika je tačnost i brzina odogovora na pitanja koja Unleash Your Gold stranica (@unleashyourgold_rs)  postavlja u okviru story postova. Stručni žiri koji će kontrolisati regularnost takmičenja čini marketing tim Pernod Ricard Srbija d.o.o.

Jednom nedeljno u periodu trajanja konkursa, na svom Instagram profilu Unleash Your Gold stranica (@unleashyourgold_rs), Organizator u okviru story postova objavljuje tri posta u nizu sa pitanjima na temu zlata.

Od učesnika se traži da odgovore na sva tri pitanja tačno, a svake nedelje prvih pet učesnika koji tačno odgovore osvajaju ulaznicu koja važi za dve osobe za „Unleash Your Gold” žurku. Ukoliko nijedan od učesnika ne odgovori tačno na sva tri pitanja, stručni žiri bira pobednika koji ima najviše tačnih odgovora. Takođe, neophodno je da korisnik „follow’’ Instagram stranicu @ unleashyourgold_rs.

Svi učesnici konkursa moraju biti stariji od 18 godina. Ukoliko Organizatoru stigne obaveštenje da je osoba mlađa od 18 godina, Organizator će odmah diskvalifikovati učesnika I na njegovo mesto dolazi prvi sledeći rangiran učesnik.

2.2. Dobitnici:

Dobitnik će biti kontaktiran putem direktne Instagram poruke, a kroz javni post u okviru Instagram story-a, javno će biti objavljeni svi dobitnici. Spisak svih dobitnika će se takođe nalaziti i u highlight sekciji na Instragram stanici. Dobitnik nagrade će putem direktne poruke na Instagram nalogu @unleashyourgold_rs ostavljati svoje kontakt podatke.

Dobitnik nagrade je onaj Učesnik koji od trenutka obajvljivanja pitanja u okviru story postova, bude u prvih 5 učesnika koji su odgovorili tačno na sva tri pitanja ili bude u prvih 5 učesnika koji imaju najviše tačnih odgovora.

Svake nedelje tokom trajanja konkursa, najviše 5 učesnika ostvaruje mogućnost da osvoji ulaznicu koja važi za dve osobe. Svi dobitnici će svoje karte moći da preuzmu radnim danima do 06.12.2019.  na adresi Makedonska 12, sprat I u periodu od 10 do 18h ili na samom događaju na adresi Omaladinskih Brigada 31, Different, 06.12.2019. od 21h. Unleash Your Gold žurku, koja će se održati 06.12.2019, od 21h, u Different-u, Adresa: Omaladinskih Brigada 31.

Dobitnikom se može smatrati onaj odabrani Učesnik, koji ispunjava uslove za učešće u Konkursu (vidi: tačku 1.2.). Ukoliko Učesnik ne ispunjava uslove, gubi pravo na nagradu i na mesto njega dolazi prvi rezervni dobitnik. Maloletne osobe ne mogu učestvovati u ovom konkursu.

3. Trajanje Konkursa

3.1. Konkurs počinje 20.11.2019. i traje do 06.12.2019.

3.2. Obaveštavanje dobitnika:

Organizator nakon odabira dobitnika, obaveštava dobitnika o nagradi putem posta na Instagram stranici kao i slanjem direktne Instagram poruke na profil koji je dostavljen Organizatoru u okviru prijave na konkurs. Ukoliko se određeni dobitnik u roku od 2 dana ne izjasni o polaganju prava na nagradu i ukoliko u istom roku ne dostavi kopiju svoje lične karte, kao dokaza da je stariji od 18 godina putem direktne Instagram poruke, on gubi pravo na nagradu i na njegovo mesto stupa rezervni dobitnik (prvi sledeći rangiran dobitnik) koji stiče pravo na tu nagradu. Način obaveštavanja rezervnih dobitnika kao i uslovi sticanja prava na nagradu istovetni su sa načinom obaveštavanja i uslovima prvobitnih dobitnika.

Učesnik koji dobija nagradu, pristaje da nagradu preuzme lično radnim danima do 06.12.2019.  na adresi Makedonska 12, sprat I u periodu od 10 do 18h ili na samom događaju na adresi Omaladinskih Brigada 31, Different, 06.12.2019. od 21h. Učesnik koji dobija nagradu takođe pristaje da Organizator na svojoj Instagram stranici objavi njegovo ime.

4. Nagrade:

Maksimalan broj nagrada je 15 (petnaest):

15 x po jedna ulaznica koja važi za dve osobe za Chivas Unleash Your Gold žurku koja će se održati 06.12.2019, od 21h, u Different-u, Adresa: Omladinskih Brigada 31, 11000 Beograd.

Proglašenje dobitnika se vrši narednog dana, nakon objavljivanja pitanja do 19h.

5. Preuzimanje nagrada

5.1. Sa dobitnicima, Organizator stupa u kontakt putem direktne Instagram poruke i obaveštava ih o načinu na koji se ostavljaju kontakt podaci. Predaja nagrada se vrši lično radnim danima do 06.12.2019.  na adresi Makedonska 12, sprat I u periodu od 10 do 18h ili na samom događaju na adresi Omladinskih Brigada 31, Different, 06.12.2019. od 21h.

5.2. Uslove preuzimanja nagrade Organizator sa dobitnikom usaglašava putem direktne Instagram poruke.

5.3. Učesnik pristaje da osvojenu nagradu preuzme lično radnim danima do 06.12.2019. na adresi Makedonska 12, sprat I u periodu od 10 do 18h ili na samom događaju na adresi Omaladinskih Brigada 31, Different, 06.12.2019. od 21h. Ukoliko dobitnik nagrade nije u mogućnosti da u dogovorenom periodu preuzme nagradu, on pristaje da se nagrada dodeli rezervnom dobitniku.

5.4. Ukoliko bilo koji dobitnik ne ispuni svoje obaveze u pogledu saradnje sa Organizatorom oko preuzimanja nagrade, i na taj način bude onemogućeno blagovremeno preuzimanje nagrade, zbog tih okolnosti ne može se utvrditi odgovornost Organizatora.

5.5. Učesnik, koji prihvati nagradu daje izričitu saglasnost da Organizator objavi njegovo ime i sliku na Instagram profile @unleashyourgold_rs

6. Odgovornost i isključenje odgovornosti

Lična je odgovornost i obaveza Učesnika da obezbedi da neovlašćena lica ne učestvuju u Konkursu koristeći njegove/njene lične podatke, i u pogledu toga Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. U vezi sa sporovima proisteklim iz korisničkih prava, Organizator isključuje bilo kakvu odgovornost i mogućnost korišćenja pravnog puta.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji dodele nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime ili broj telefona, itd.) odnosno za štete, koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

Organizator ne snosi odgovornost zbog smetnji u funkcionisanju internet strane ili konkursa, odnosno ako su one nastale iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova učešća Učesnik je upoznat da postoje faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) faktori tehničke prirode koji se odnose na funkcionisanje internet stranice konkursa.

7. Šta se događa usled tehničkih problema sa Instagram stranicom?

Zbog tehničkih problema na internet stranici konkursa i Instagram stranici, Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja  bilo kakve odštete u toku učešća u konkursu. U slučaju tehničkih ili drugih problema možete poslati poruku na e-mail adresu info@pernod-ricard-serbia.com.

Organizator ne snosi odgovornost zbog grešaka u toku funkcionisanja konkursa i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora.

 

8. Ostale informacije

8.1. Svi intelektualni proizvodi postojeći i nastali u toku konkursa predstavljaju vlasništvo Pernod Ricard Srbija ili kompanija u sistemu Pernod Ricard i nalaze se pod zaštitom prava intelektualne svojine, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika prava. Nosilac prava na naziv «Unleash Your Gold» je Organizator, i ovaj naziv se ni na koji način i ni pod kakvim uslovima ne sme koristiti bez prethodne pisane saglasnosti Organizatora. Protivpravno postupanje može prouzrokovati pravne posledice koje proizilaze iz povreda propisa o pravima intelektualne svojine, građanskih odnosno krivičnih propisa.

8.2. Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Konkursa, bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila i uslova konkursa. U slučaju kršenja odredbi Pravila Konkursa, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa Konkursu.

8.3. Ova pravila Konkursa dostupna su na zvaničnoj internet stranici Pernod Ricard Srbija: https://www.pernod-ricard.com/sr-rs/media/clanak/pravila-i-uslovi-instagram-nagradnog-konkursa-pod-nazivom-unleash-your-gold/

8.4. Konkurs se ne odvija u organizaciji ili realizaciji društvene mreže Instagram, u njoj Instagram ne učestvuje ni kao sponsor, ni kao administrator. Učesnici su upoznati sa tim da svoje podatke predaju Organizatoru, a ne Instagramu. Informacije saopštene od strane Učesnika, Organizator koristi radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama isključivo u skladu sa pravilima ovog Konkursa.

8.5. Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili nejasnoće, dodatne informacije se mogu tražiti na e-mail adresi info@pernod-ricard-serbia.com

8.6. Iz Konkursa su isključeni radnici Organizatora, kao i firmi koje učestvuju u organizaciji Konkursa kao i srodnici svih napred navedenih lica.

8.7. Eventualne pravne sporove nastale sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila Konkursa merodavno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, imaju pravo da se obrate nadležnom sudu.

9. Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka:

9.1. U svrhu organizovanja ovog nagradnog konkursa i kontaktiranja pobednika, Organizator će prikupljati i obrađivati sledeće podatke učesnika: ime i prezime, datum rođenja i broj telefona.

9.2. Učesnik prijavljivanjem daje saglasnost da Organizator lične podatke konkursa koristi radi ispunjenja svojih obaveza iz Pravila i uslova korišćenja. Učesnici svoju saglasnost mogu opozvati u svakom trenutku, nakon čega će Organizator prestati sa svakom daljom obradom navedenih podataka. Povlačenjem saglasnosti Učesnik gubi pravo daljeg učešća u nagradnom konkursu. Učesnik ima pravo da zahteva da ga Organizator istinito i potpuno obavesti o svim prikupljenim podacima koji se na njega odnose, da traži da mu se oni stave na uvid,  zahteva njihovu kopiju, kao i brisanje podataka koje neće biti moguće u svakoj od željenih situacija, a sa razloga postojanja zakonskih obaveza obrade Organizatora o kojima će učesnik biti obavešten. U slučaju da se navedeni podaci ne koriste u svrhu zbog koje su prikupljeni, učesnik ima pravo na zaštitu svojih prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Više o Pravilima privatnosti možete pogledati ovde (link): https://www.pernod-ricard.com/sr-rs/pravila-privatnosti/

9.3. Učešćem na Konkursu Učesnici – dobitnici nagrada izjavljuju da su saglasni da Organizator može objaviti i koristiti bez naknade, vremenski i prostorno neograničeno, njihovo ime i prezime, fotografije, u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala i to u reklamno/promotivne svrhe.

9.4. Učešćem na Konkursu Učesnik daje saglasnost da se vrši obrada njegovih/njenih podataka o ličnosti. Obrada će se sprovoditi samo u svrhu ispunjenja obaveza preuzetih nagradnim konkursom i u skladu sa zakonskim obavezama Pernod Ricard Srbija doo i shodno Pravilima privatnosti organizatora, koja su javno objavljena na internet stranici https://www.pernod-ricard.com/sr-rs/pravila-privatnosti/. Za više informacija možete se obratiti na e-mail info@pernod-ricard-serbia.com

 

 

Beograd, 20.11.2019.

Pernod Ricard Srbija d.o.o.

Share this