Wyniki i sprzedaż za rok obrotowy 2016-2017

Article 31/08/2017

DOBRY ROK OBROTOWY 2017: PRZYSPIESZENIE WZROSTU
+3,6% WZROSTU ORGANICZNEGO SPRZEDAŻY (+4% UJĘTE W SPRAWOZDANIU)
+3,3% WZROSTU ORGANICZNEGO ZYSKU OPERACYJNEGO (PRO)[1] (+5% UJĘTE W SPRAWOZDANIU) +13% ZYSK NETTO[2]
WYSOKI WZROST W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: ZNACZĄCE ZMNIEJSZENIE DŹWIGNI FINANSOWEJ DO POZIOMU +22%
OBNIŻENIE WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NETTO/EBITDA Z -0,4 DO 3,0

 WYTYCZNE NA ROK OBROTOWY 2018:
WZROST ZYSKU OPERACYJNEGO (PRO) W UJĘCIU ORGANICZNYM1 MIĘDZY+3% A +5%

SPRZEDAŻ

Wartość sprzedaży netto w roku obrotowym 2017 wyniosła 9 010 mln euro. Odnotowano przyspieszenie wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w porównaniu do roku obrotowego 2016 do +3,6%, zbliżając się do osiągnięcia celu śródokresowego wynoszącego od +4% do +5%.  Wzrost sprzedaży ujęty w sprawozdaniu wyniósł +4%.

Tempo wzrostu przyśpieszyło dzięki Strategicznym Markom Międzynarodowym do +4 % w porównaniu do stabilnego roku obrotowego 2016:

 • 11 z 13 marek rośnie
 • 9 z 13 marek poprawia swoje wyniki, szczególnie w zakresie przywrócenia wzrostu dla marek Martell +6% oraz Absolut +2%.

W sensie geograficznym, lepsze wyniki były zasługą USA, Chin (przywrócenie wzrostu), Europy Wschodniej i Global Travel Retail:

 • Ameryki: przyspieszenie wzrostu do +7%
 • Azja i pozostałe kraje: +1%
 • Europa: +3%

Innowacje przyczyniły się do 1/3 wzrostu sprzedaży netto.

Grupa kontynuowała aktywne zarządzanie swoim portfolio poprzez:

 • Przejęcie większości udziałów obiecujących marek w segmencie premium: Smooth Ambler, Del Maguey i Ungava
 • Sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością (Frïs, Domecq,  destylarnia Glenallachie)

Sprzedaż w IV kw. wyniosła 1 962 mln euro, +3% wzrostu w ujęciu organicznym (+5% ujęte w sprawozdaniu), co jest w dużym stopniu spójne z zasadniczymi trendami występującymi w pierwszych 9 miesiącach roku.

 

WYNIKI

ZYSK OPERACYJNY (PRO) ZA ROK OBROTOWY 20171 wyniósł 2 394 mln euro, przy wzroście w ujęciu organicznym na poziomie +3,3% oraz +5% ujętym w sprawozdaniu. Marża operacyjna ujęta w sprawozdaniu wyniosła +35 punktów bazowych ze względu na różnice kursowe (poziom stabilny w ujęciu organicznym). W przypadku roku obrotowego 2018, wpływ różnic kursowych na zysk operacyjny (PRO)1 jest szacowany w wysokości ok. -125 mln euro[3].

Solidny wzrost zysku operacyjnego (PRO) w ujęciu organicznym1   w górnej części  przedziału wynoszącego od +2% do +4%,  pomimo nieoczekiwanych  zmian regulacyjnych w Indiach.  

Wynik osiągnięto dzięki:

 • Marża brutto +4%, poprawa w stosunku do roku obrotowego 2016 ze względu na:
  • Poprawę miksu produktowego, głównie dzięki markom Jameson i Martell
  • Stonowanej polityce cenowej
  • Ścisłemu zarządzaniu kosztami własnymi sprzedaży, dzięki inicjatywom zwiększenia efektywności operacyjnej, pomimo odnotowania kilku niekorzystnych okoliczności (wzrost kosztów spirytusu i agawy...)
 • Koszty reklamy i promocji  (A&P): +3% przy zachowaniu stabilnego wskaźnika do sprzedaży netto ok. 19%
 • Ścisłe zarządzanie kosztami strukturalnymi: +5% (+3% z wyłączeniem pozostałych przychodów i kosztów)

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w roku obrotowym 2017 z działalności podstawowej wyniosła ok. 25%, nieznacznie powyżej stawki w roku obrotowym 2016. Przewidywana stawka podatku na rok obrotowy 2018 wynosi ok.  26%, z zastrzeżeniem ewentualnych zmian w regulacjach podatkowych, szczególnie w USA i Francji.

Udział grupy w zysku operacyjnym netto (PRO)1 wyniósł 1 483 mln euro, +7% ujęte w sprawozdaniu w porównaniu do roku obrotowego 2016. Udział grupy w zysku netto wyniósł 1 393 mln euro, +13% ujęte w sprawozdaniu w porównaniu do roku obrotowego 2016.

 

PRZEPŁYW WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ZADŁUŻENIE

Odnotowano znaczący wzrost w przepływie wolnych środków pieniężnych do 1 299 mln euro, +22% w porównaniu do roku obrotowego 2016, skutkiem czego nastąpiło zmniejszenie zadłużenia netto o 865 mln euro do 7 851mln euro.

Średni koszt zadłużenia zmniejszył się do 3,8% w porównaniu do 4,1% w roku obrotowym 2016.

Przewidywany koszt zadłużenia na rok obrotowy 2018 wynosi ok. 3,8%.

Wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA według średnich  stawek wyniósł 3,0[4] na dzień 30/06/17, odnotowując znaczący spadek z poziomu 3,4  na dzień 30/06/16.

 

PROPONOWANY POZIOM DYWIDENDY

Na Walne Zgromadzenie zostanie zaproponowana dywidenda na poziomie 2,02 €, wyższa o 7% w stosunku do roku obrotowego 2016 r., co stanowi wskaźnik wypłaty dywidendy na

poziomie 36%, zgodnie ze standardową polityką dystrybucji zysku, w wysokości około jednej trzeciej zysku operacyjnego netto Grupy.

W ramach komunikatu, Alexandre Ricard, Prezes i Dyrektor Generalny oświadczył:

„Rok obrotowy 2017 był dobrym rokiem, przynoszącym zyski z działalności bieżącej, zgodnie z wytycznymi, równocześnie znakomite wyniki dotyczące zarządzania środkami pieniężnymi. Wyniki te dowodzą, że kierunek strategiczny przyjęty przez Grupę 2 lata temu skutkuje:  przyspieszeniem tempa wzrostu i dywersyfikację związaną z udanym wdrożeniem naszej strategii.

W roku obrotowym 2018, będziemy kontynuować realizację wytyczonych celów, w szczególności koncentrując się na digital, innowacjach oraz doskonaleniu działań operacyjnych. Jesteśmy przekonani, że będziemy nadal poprawiać nasze wyniki biznesowe.  W rezultacie, nasze wytyczne  na rok obrotowy 2018 obejmują wzrost organiczny zysku operacyjnego na poziomie między 3% a 5%.”.

 

 

[1] PRO: Zysk z bieżącej działalności operacyjnej.
[2] Procentowy udział we własności ujęty w sprawozdaniu.
[3] W oparciu o średnie kursy wymiany walut przewidywane na dzień 22 sierpnia 2017 r., w szczególności dotyczące kursu EUR/USD w wysokości 1,18.
[4] Średni kurs wymiany EUR/USD na poziomie 1,09  w  roku obrotowym 2017 w porównaniu do 1,11 w roku 2016.

 

Komunikat prasowy (.pdf)

Wersja angielska - Załącznik wraz informacją prasową (.pdf)