Published On 02/07/2019

JACOB'S CREEK KONKURS - KOJE VINO SE KRIJE NA SLICI?

Otkrij prvi/a koje se vino krije na slici i osvoji vrednu nagradu!

Koje se vino krije na slici?

Pravila i uslovi Instagram nagradnog konkursa Koje vino se krije na slici? u okviru kampanje brenda Jacobs Creek

Konkurs počinje 02. Jula 2019. u 13h i završava se 03. Jula 2019. u 13h.

Pernod Ricard Srbija d.o.o.

Bulevar oslobođenja 211.

Beograd

 

1. Opšte odredbe

1.1. Organizator i realizator konkursa:

Ova pravila sadrže uslove za učešće u nagradnom konkursu Koje vino se krije na slici?’’, u okviru kampanje brenda Jacobs Creek  (u daljem tekstu: Konkurs) koji se organizuje putem Instagram stranice Jacobs Creek Srbija @jacobscreeksrb. Učešće u Konkursu, odnosno prijavljivanje znači automatsko prihvatanje ovih zvaničnih pravila i uslova (u daljem tekstu: Pravila konkursa). Lica koja učestvuju u Konkursu su u daljem tekstu: Učesnik (Učesnici). Zvanični Organizator Konkursa je Pernod Ricard Srbija d.o.o. (Bulevar oslobođenja 211, Beograd, u daljem tekstu: Organizator).

1.2. Uslovi učešća u Konkursu:                                         

Učesnik može biti samo fizičko lice koje je napunilo 18 godina i koje je državljanin Republike Srbije. Podacima Učesnika Organizator upravlja shodno pravilima o zaštiti podataka koja su opisana u poglavlju Upravljanje i zaštita ličnih podataka - Informacija o zaštiti podataka. Da bi postao Učesnik u Konkursu, pratilac na Instagramu treba da odgovori na zadatke koje postavlja zvanična Jacobs Creek Srbija stranica (@jacobscreeksrb).

2. Tok Konkursa

2.1. Suština Konkursa:

Period trajanja konkursa je od 02.07.2019. u 13h do 03.07.2019 u 13h. Sve prijave ostavljene od strane Učesnika tokom ovog perioda ulaze u konkurs za osvajanje nagrade, u slučaju da ispunjavaju uslove konkursa.

Organizator nije odgovoran za sadržaj koji Učesnici podnose u okviru prijave. Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje, odnosno da ne uzme u razmatranje za nagradu, prijave koje su zakonski zabranjene, nepristojne, uvredljive po verskoj, polnoj, manjinskoj ili nacionalnoj osnovi. Organizator zadržava pravo da sve prispele prijave objavi u okviru kampanje Koje vino se krije na slici? i koristi ih u druge propagandne svrhe.

Prijave koje budu sadržale fotografije/video direktne konzumacije alkoholnih pića ili fotografije/video na kojima se nalaze maloletna lica i/ili trudnice, neće biti uzete u razmatranje za osvajanje nagradnog paketa.

 

Kriterijum za odabir pobednika je brzina odgovora na pitanje, po oceni stručnog žirija u sastavu marketing tima Pernod Ricard Srbija d.o.o.

Na Instagram stranici Jacobs Creek Srbija u okviru posebno naznačene Story objave, neophodno je da jedna osoba napiše koje se vino krije na slici. Učesnik koji je napisao najbrže odgovor na pitanje po završetku konkursa osvaja nagradu. Stručni žiri ima uvid u brzinu poslatih odgovora.

2.2. Dobitnici:

Dobitnik će biti kontaktiran putem direktne Instagram poruke, a kroz javnu Story objavu će biti  obavešten o tome ko je osvojio nagradu. Dobitnik nagrade će putem direktne poruke na Instagram nalogu Jacobs Srbija ostavljati svoje kontakt podatke.

Dobitnik nagrade je onaj Učesnik koji na najbrži način odgovori na zadatak u toku trajanja konkursa, ali i pokaže da je ispratio naše mesečne objave na adekvatan način.

Ukupno će biti proglašen 1 najbrži učesnik, koji će osvojiti nagradu:

  • Jacobs Creek paket (sadrži 3 boce vina)

Dobitnikom se može smatrati onaj odabrani Učesnik, koji ispunjava uslove za učešće u Konkursu (vidi: tačku 1.2.). Ukoliko Učesnik ne ispunjava uslove, gubi pravo na nagradu i na mesto njega dolazi prvi rezervni dobitnik. Maloletne osobe ne mogu učestvovati u ovom konkursu.

3. Trajanje Konkursa

3.1. Konkurs počinje 02.07.2019. u 13h i traje do 03.07.2019 u 13h.

Pobednici konkursa će biti proglašeni u roku od 7 dana od završetka konkursa.

3.2. Obaveštavanje dobitnika:

Organizator nakon odabira dobitnika, obaveštava dobitnika o nagradi putem posta na Instagram stranici kao i slanjem direktne Instagram poruke. Ukoliko se određeni dobitnik u roku od 7 dana ne izjasni o polaganju prava na nagradu i ukoliko u istom roku ne dostavi kopiju svoje lične karte, kao dokaza da je stariji od 18 godina, na adresu Pernod Ricard Srbija d.o.o., ulica Bulevar oslobođenja 211, Beograd, on gubi pravo na nagradu i na njegovo mesto stupa rezervni dobitnik, koji stiče pravo na tu nagradu. Način obaveštavanja rezervnih dobitnika kao i uslovi sticanja prava na nagradu istovetni su sa načinom obaveštavanja i uslovima prvobitnih dobitnika.

Učesnik koji dobija nagradu pristaje da mu nagrada bude dostavljena na adresu iz lične karte u roku od 30 dana od dana prijema kopije lične karte od strane Organizatora . Učesnik koji dobija nagradu takođe pristaje da Organizator na svojoj Instagram stranici objavi njegovo ime.

4. Nagrada:

- Jacobs Creek paket (sadrži 3 boce vina). Ukupan broj nagrada je 1.

Proglašenje dobitnika se vrši najkasnije 7 dana od trenutka završetka konkursa. Organizator zadržava slobodu da pobednika proglasi i ranije.

 

 

5. Preuzimanje nagrada

5.1. Sa dobitnikom Organizator stupa u kontakt putem direktne Instagram poruke i obaveštava ga o načinu na koji se ostavljaju kontakt podaci. Organizator nagrade dostavlja dobitnicima na adrese iz njihovih ličnih karata.

5.2. Povodom dostavljanja nagrada, Organizator će stupiti u kontakt sa dobitnikom putem telefonskog poziva. Nakon prvog uspešnog kontakta dalje usaglašavanje sa dobitnikom prelazi u nadležnost Organizatora.

5.3. Učesnik pristaje da mu nagrada bude dostavljena na adresu iz lične karte u roku od 30 dana od dana prijema kopije lične karte od strane Organizatora. Ukoliko dobitnik nagrade nije u mogućnosti da u dogovorenom periodu primi poslatu nagradu, on pristaje da se nagrada dodeli rezervnom dobitniku.

5.4. Ukoliko bilo koji dobitnik ne udovolji svojim obavezama u pogledu saradnje sa Organizatorom oko dodele nagrade, i na taj način bude onemogućena blagovremena dodela nagrade, zbog tih okolnosti ne može se utvrditi odgovornost Organizatora. Organizator obezbeđuje mogućnost prijema nagrade u dogovorenom roku, period dostavljanja se ne može produžiti, a propuštanje roka za Učesnika znači gubitak prava na nagradu, kada se nagrada dodeljuje prvom rezervnom dobitniku.

5.5. Učesnik, koji prihvati nagradu daje saglasnost da Organizator objavi njegovo ime i sliku na Instagram profilu Jacobs Creek Srbija (@jacobscreeksrb).

6. Odgovornost i isključenje odgovornosti

Lična je odgovornost Učesnika da se uveri da neovlašćena lica ne učestvuju u Konkursu koristeći njegove lične podatke, i u pogledu toga Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. U vezi sa sporovima proisteklim iz korisničkih prava, Organizator isključuje bilo kakvu odgovornost i mogućnost korišćenja pravnog puta.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji dodele nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime ili broj telefona, itd.) odnosno za štete, koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

Organizator ne snosi odgovornost zbog smetnji u funkcionisanju internet strane ili konkursa, odnosno ako su one iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je upoznat da postoje faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) faktori tehničke prirode koji se odnose na funkcionisanje internet stranice konkursa.

7. Šta se događa ako ne funkcioniše Instagram strana?

Zbog tehničkih problema na internet stranici konkursa i Instagram stranici, Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u konkursu. U slučaju tehničkih ili drugih problema možete poslati poruku na e-mail adresu ser.info@pernod-ricard.com.

Organizator ne snosi odgovornost zbog grešaka u toku funkcionisanja konkursa i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora.

 

8. Ostale informacije

8.1. Svi intelektualni proizvodi postojeći i nastali u toku konkursa predstavljaju vlasništvo Pernod Ricard Srbija ili kompanija u sistemu Pernod Ricard i nalaze se pod zaštitom autorskih prava, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika prava. Nosilac prava na naziv Koje vino se krije na slici? je Organizator, i on se ni na koji način i ni pod kakvim uslovima ne sme koristiti bez prethodne pismene saglasnosti Organizatora. Protivpravno korišćenje može povući za sobom pravne posledice koje proizilaze iz autorskih, građanskih odnosno krivičnih propisa.

8.2. Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Konkursa bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila i uslova konkursa. U slučaju kršenja odredbi Pravila Konkursa, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa Konkursu.

8.3. Ova pravila Konkursa dostupna su na zvaničnoj internet stranici konkursa:  www.pernod-ricard.com

8.4. Konkurs se ne odvija u organizaciji ili realizaciji društvene mreže Instagram, u njoj Instagram ne učestvuje ni kao sponzor, ni kao administrator. Učesnici su upoznati sa tim da svoje podatke predaju Organizatoru, a ne Instagramu. Informacije saopštene od strane Učesnika, Organizator koristi radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama, isključivo u skladu sa pravilima ovog Konkursa.

8.5. Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu tražiti na e-mail adresi ser.info@pernod-ricard.com

8.6. Iz Konkursa su isključeni radnici Organizatora, kao i firmi koje učestvuju u organizaciji Konkursa kao i srodnici svih napred navedenih lica..

8.7. Eventualne pravne sporove nastale sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila Konkursa merodavno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, imaju pravo da se obrate nadležnom sudu.

9. Upravljanje i zaštita ličnih podataka Informacija o zaštiti podataka:

9.1. U svrhu organizovanja ovog nagradnog konkursa i kontaktiranja pobednika, Organizator će prikupljati sledeće podatke učesnika: ime i prezime, datum rođenja, grad, e-mail, fotokopiju lične karte, adresu dobitnika iz lične karte, broj telefona,  fotografiju,  video zapis, kao i ime i prezime  i fotografiju osobe koja je označena u komentaru fotografije.

9.2. Učesnik prijavljivanjem daje saglasnost da Organizator lične podatke konkursa koristi radi ispunjenja svojih obaveza iz Pravila i uslova konkursa. Učesnici svoju saglasnost mogu opozvati u svakom trenutku, nakon čega će Organizator prestati sa svakom daljom obradom navedenih podataka. Povlačenjem saglasnosti Učesnik gubi pravo daljeg učešća u nagradnom konkursu. Učesnik ima pravo da zahteva da ga Organizator istinito i potpuno obavesti o svim prikupljenim podacima koji se na njega odnose, da traži da mu se oni stave na uvid i da zahteva njihovu kopiju. U slučaju da se navedeni podaci ne koriste u svrhu zbog koje su prikupljeni, učesnik ima pravo na zaštitu svojih prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

9.3. Učešćem na Konkursu Učesnik dobitnik nagrade izjavljuje da je saglasan da Organizator može objaviti i koristiti bez naknade, vremenski i prostorno neograničeno, njihovo ime i prezime, fotografije i video materijale sa kojima je učestvovao u konkursu, kao i njegove komentare sa kojima je aplicirao na Konkurs, u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala i to u reklamno/promotivne svrhe.

9.4 Učešćem na Konkursu Učesnik daje saglasnost da se vrši obrada njegovih/njenih podataka o ličnosti. Obrada će se sprovoditi samo u svrhu ispunjenja obaveza preuzetih nagradnim konkursom i u skladu sa zakonskim obavezama Pernod Ricard Srbija doo i shodno Pravilima privatnosti organizatora, koja su javno objavljena na internet stranici www.pernod-ricard.com/rs. Za više informacija možete nam se obratiti na e-mail ser.info@pernod-ricard.com.

 

Beograd, 02.07.2019.

Pernod Ricard Srbija d.o.o.

 

 

Share this